فیلتر مگنت

  • فیلترها مناسب محلول های آبکاری بوده و ذرات تا قطر mμ 50 را جدا میکند.
  • تمامی قطعات این فیلتر از جنس پلی پروپیلن PP میباشد.
  • دبی خروجی پمپ مورداستفاده در این فیلتر  9000 لیتر بر ساعت میباشد.

فیلترها مناسب محلول های آبکاری بوده و ذرات تا قطر mμ 50 را جدا میکند.

تمامی قطعات این فیلتر از جنس پلی پروپیلن PP میباشد.

دبی خروجی پمپ مورداستفاده در این فیلتر  9000 لیتر بر ساعت میباشد.